Spring naar content

Reglement NK Poetry Slam

Reglement 2020

REGLEMENT NK POETRY SLAM 2021
1) Programmaonderdelen
2) Regionale poetry slams en afvaardiging van NK-kandidaten
3) NK opzet en jurering
4) Diskwalificatie & overige voorwaarden
5) Disclaimer
______________________________________________________________
1) Programmaonderdelen

Het NK Poetry Slam vindt plaats tijdens het International Literature Festival Utrecht, op vrijdag 24 september. Er zijn twaalf deelnemers.

______________________________________________________________
2) Regionale poetry slams en afvaardiging van NK-kandidaten

a) Definitie poetry slam
Een poetry slam is een openbare presentatie van voorgedragen teksten waarbij sprake is van competitie tussen de deelnemers. Zowel voordracht als tekstuele inhoud worden beoordeeld. De wedstrijd heeft een deels of geheel open inschrijving waarbij kandidaten hun eigen teksten in een kort tijdsbestek (typisch enkele minuten) voordragen en waarbij het publiek en/of een jury een winnaar kiest. Alle soorten teksten kunnen in aanmerking komen voor poetry slam. Publiek en/of jury bepalen uiteindelijk wat slam poetry is.

Over de jurering

In de Verenigde Staten en Duitsland, de grootse slamlanden anno 2020, is het voorbehouden aan het publiek om de winnaar aan te wijzen. Vaak dienen vijf willekeurig aangewezen personen uit het publiek als jury. Bij het becijferen valt telkens het hoogste cijfer en laagste cijfer af, om gekleurde oordelen eruit te filteren. Een andere methode is een publiekspoll door middel van applausmeting, fiches, het omhooghouden of werpen van rozen, briefjes, of andere oplossingen. In dat geval kan het hele publiek meestemmen. In Nederland werken slams ook wel met een vakjury. Alle jureringsystemen hebben hun kracht en hun zwakte. In 2021 kiest het NK Poetry Slam voor een combinatie van stemmen van een vakjury en het publiek. De stem van het publiek wordt gegeven middels hun applaus, hoe harder het applaus, hoe hoger het cijfer.

b) NK Poetry Slam
Het NK Poetry Slam is de jaarlijkse landelijke finale van alle regionale Nederlandstalige poetry slams in Nederland en Vlaanderen. De weg naar het NK loopt dus altijd via een regionale slam. Alle regionale Nederlandse slams krijgen de kans om een deelnemer af te vaardigen voor het NK. De NK-organisatie deelt geen wildcards uit aan individuen.

c) Criterium voor deelname
In 2021 geldt: alle slams die aan definitie 2a voldoen mogen een kandidaat afvaardigen naar het NK. De grootste slams mogen twee kandidaten leveren. De grootte wordt ten eerste gemeten in het aantal rondes tijdens het jaar (inclusief finale), vervolgens in het geschatte aantal kandidaten per jaar. Slams waarbij alleen ervaren slammers worden uitgenodigd, gelden als demonstratieslams en mogen dus geen kandidaat afvaardigen naar het NK Poetry Slam. Het criterium voor deelname kan veranderd worden als de slamsituatie zich in Nederland wijzigt en wordt pas definitief vastgelegd op het moment dat duidelijk is hoeveel slams er zullen deelnemen aan het NK.

d) Aanmelding kandidaten
Kandidaten moeten bij voorkeur uiterlijk 1 augustus 2021 worden aangemeld.

e) Wie zijn de kandidaten
In principe geldt dat de jaarwinnaar van een regionale slam naar het NK gaat. Bij verhindering of weigering van deelname door de jaarwinnaar, of indien de jaarwinnaar reeds uitkomt voor een andere regionale slam, kan de organisator besluiten tot afvaardiging van een andere deelnemer. In dat geval wordt aanbevolen de nummer twee te selecteren. De uiteindelijke keuze voor de kandidaten ligt echter altijd bij de betreffende organisatie. Te allen tijde verloopt de aanmelding van deelnemers aan het NK Poetry Slam via de organisatoren van de betreffende regionale slams.

f) Aanbevelingen aan regionale slams:
De organisatie van het NK Poetry Slam stelt – afgezien van de definitie van poetry slam (zie boven bij punt 2a) – vooralsnog geen eisen aan regionale slams, maar doet wel de volgende aanbevelingen:
* Het publiek hoort invloed te hebben op de voortgang van de avond en de uiteindelijk gekozen winnaar. Poetry slam is ontstaan in de VS vanuit het idee dat het publiek recht op een stem heeft en invloed op het verloop van de avond. Dit is een kritische succesfactor.
* Vanuit dezelfde democratiseringsgedachte hoort een poetry slam een open inschrijving te hebben in de voorrondes.
* Een battlefinale vergroot de aantrekkelijkheid voor het publiek. Bovendien kunnen kandidaten zich hiermee beter voorbereiden voor het NK, waar de finale ook een battle is.
* De voordrachtstijd per ronde moet circa 2 tot 3 minuten bedragen; daarmee sluit je aan op de finale van het NK en op het WK. Wees streng op tijd: geef niet meer dan 30 seconden uitloop.
______________________________________________________________
3) NK OPZET EN JURERING

a) Het idee van de wedstrijd
Een poetry slam heeft de vorm van een wedstrijd om de poëzie zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor publiek, en om te kunnen selecteren. Er bestaat geen perfecte vorm van jurering. De organisatie streeft naar maximale objectiviteit en aantrekkelijkheid voor het publiek. Uiteindelijk gaat het om de poëzie en om een leuke avond, niet om de competitie.

b) Jurering

Er wordt gestemd door zowel een vakjury als het publiek. De vakjury bestaat bij elke slam uit minimaal drie personen. Deze personen gelden als autoriteit op het gebied van de letteren dan wel de voordrachtskunst in de meest brede zin van het woord. Er wordt geprobeerd om geen juryleden tegenover kandidaten te zetten waarmee het betreffende jurylid een intense vriendschappelijke, zakelijke of vijandige relatie heeft. Omdat we niet op de hoogte zijn van alle onderlinge verhoudingen, kunnen we ongemak niet 100% voorkomen.

c) Volgorde
Voorafgaand aan elke slam wordt de volgorde van de kandidaten, in bijzijn van de kandidaten, bepaald door het trekken van kaarten. In de tweede ronde van de finale wordt de volgorde omgedraaid. In de battle wordt een muntje opgegooid om te bepalen wie er begint.

d) Wedstrijdopbouw finale
De finale kent drie rondes. Na elke ronde vallen er kandidaten af. In de eerste en tweede ronde krijgen de kandidaten 3 minuten spreektijd met 30 seconden uitloop. Na 3 minuten gaat de rode lamp aan, ten teken dat de tijd op is en heb je nog 30 seconden voordat de muziek op volle kracht wordt ingedraaid of het geluid uitgedraaid. De derde ronde is een battle, waarin de twee finalisten samen 7 minuten hebben. Ze spreken om en om. Na 7 minuten gaat de rode lamp branden. Als de ene dichter is begonnen, mag de andere dichter eindigen. De dichters krijgen zo de kans om een gelijk aantal gedichten voor te dragen.

e) Jurering finale 
1e ronde: 12 kandidaten, 4 gaan door. 
Het eindcijfer van elke kandidaat is een gemiddelde van het jurycijfer en het publiekscijfer.
Als de 4e en 5e plaats gelijk eindigen, geeft het publiekscijfer de doorslag. Als de publiekscijfers ook precies hetzelfde zijn, moet de jury stemmen en gaat de deelnemer die 2 van de 3 jurystemmen krijgt door.

2e ronde: 4 kandidaten, 2 gaan door. 
Het eindcijfer van elke kandidaat is een gemiddelde van het jurycijfer en het publiekscijfer.
Als de 2e en 3e plaats exact gelijk eindigen, geeft opnieuw in eerste instantie het publiekscijfer de doorslag. Als die publiekscijfers precies hetzelfde zijn, moet de jury stemmen en gaat de deelnemer die 2 van de 3 jurystemmen krijgt door.

3e ronde (battle): 2 kandidaten, 1 wint.
Na de battle geeft de jury alleen stemadvies. Het publiek bepaalt wie wint. De kandidaat met de meeste stemmen gaat naar huis met de titel Slampion 2021.

Juryleden stemmen individueel en geven cijfers tussen 1 en 10. De drie jurycijfers worden gemiddeld tot één jurycijfer per kandidaat.
Het publiek geeft door middel van stemkastjes een rapportcijfer tussen 1 en 10. Het gemiddelde van het jurycijfer en publiekscijfer vormt het uiteindelijke oordeel van jury en publiek over de betreffende kandidaat. In de laatste ronde bepaalt het publiek de winnaar.

f) Scheidsrechter
Er is een scheidsrechter/rekenmeester die toezicht houdt op het verloop van de wedstrijd, de correcte werking van de apparatuur en de toegewezen spreektijd. De deelnemers stemmen bij deelname in met het oordeel van deze scheidsrechter.

g) Verboden/geboden

Elke tekst die de kandidaat tijdens het NK Poetry Slam voordraagt moet eigen werk en hoofdzakelijk Nederlandstalig zijn – voor klankgedichten geldt dit uiteraard niet. Bij het NK Poetry Slam is het gebruik van elektronische hulpmiddelen en muziekinstrumenten, uitgezonderd de microfoon, niet toegestaan. In kledingkeuze en niet-gemechaniseerde accessoires is de deelnemer vrij.
______________________________________________________________
4) Diskwalificatie & overige voorwaarden
Het NK Poetry Slam behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren, indien hun gedrag of het gedrag van de betrokken organisator de integriteit van de uitslagen of de veiligheid van derden in gevaar brengt. Laster aan het adres van de organisatie wordt niet getolereerd en kan bestraft worden met diskwalificatie. De organisatie bepaalt wat zij als laster ervaart.
Het NK Poetry Slam is niet verantwoordelijk voor het rechtmatig verloop van regionale poetry slams. Er bestaat voor de organisatoren van het NK Poetry Slam in principe geen mogelijkheid het verloop of de gemaakte keuzes van regionale slams af te wijzen of te beïnvloeden, buiten de in hoofdstuk 2 (‘Over regionale poetry slams en afvaardiging van NK-kandidaten’) gestelde voorwaarden.
De organisatoren van het NK Poetry Slam zijn niet verantwoordelijk voor het oordeel van vakjury en het publiek.
Deelnemende organisatoren en kandidaten verklaren zich bereid op de hoogte te zijn van het reglement behorende bij de wedstrijd en hiermee akkoord te gaan.
De NK Poetry Slam organisatie behoudt zich het recht voor om dit reglement op elk moment te wijzigen of aan te vullen, indien zij dit noodzakelijk acht. Elke wijziging aan het reglement is pas van kracht wanneer zij op internet is gepubliceerd.
______________________________________________________________
5) Disclaimer
ILFU sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deelname aan het NK Poetry Slam, of het gebruik van de op deze webpagina’s geboden informatie, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Scroll naar boven